Epspeter heidetocht
Uithoorn Carpe Diem-tocht
Zonnige herfstkleuren Schijndel
Amersfoort 10 oktober 2018
Tiengemeten
Tiengemeten
Lelystad
Heukelum
Werkendam Biesbos
Noordwijk
Zandvoort
Zwijndrecht

Volgende wandelingen SOP2021

Jaar verslagen SOP

Jaarverslag Stichting Samen Op Pad over het boekjaar 2016.

Samen Op Pad heeft een succesvol wandeljaar achter de rug. Er stonden 37 wandelingen op de agenda, welke allen een goed en succes vol verloop kenden. Het Totaal aantal deelnemers was 3303 deelnemers.                                                                                        

We zijn alle mensen, die zich voor het welslagen van deze wandelingen zorgden zeer dankbaar. Ook zijn we alle wandelaars die hebben deelgenomen en daarmee bijgedragen aan opbrengsten voor onze goede doelen zeer dankbaar.                                                              

 1. Vergaderingen 2016:

Het bestuur van de stichting Samen Op Pad kwam, zoals afgesproken, 1 x bij elkaar op 3 februari 2015.De belangrijkste punten die daar aan de orde kwamen waren: het financieel verslag en de begroting, de nieuwe wandelbond KWBN naast de SGWB, de taakverdeling binnen het bestuur, de noodzakelijke bestuursuitbreiding, het websitebeheer en de Sagambiara Walk, het vaststellen van de afdracht aan onze goede doelen: El-Seibo € 2500,- en Asia Care Foundation( een nieuw goed doel dat voorgedragen is door G. v.d. Brink) €2000,- De extra € 500,- is toegekend aan de El-Seibo medewerkers omdat zij zich jaarlijks inzetten bij de Sagambiara–Walk.

Daarnaast is vastgesteld dat het inschrijfgeld naar €3 verhoogd wordt. Daarvan gaat €1,75 naar de organisator van een tocht en €1,25 naar onze goed doelen; na aftrek van de noodzakelijke kosten voor onderhoud van de stichting Samen Op Pad.

Het bestuur is versterkt met Bert Faro, die zich vooral bezighoudt met de organisatie van en het voorlopen van groepswandelingen. Daarnaast is Rien Bosch bereid gevonden het bestuur te verbreden. Hij gaat voorlopig het penningmeesterschap gaan vervullen en is tevens vicevoorzitter. Voor de PR (het Soppertje) is Monique van der Slot bereid gevonden. Zij zal het Soppertje; een orgaan om meer contact te hebben/houden met de deelnemers aan onze tochten, ook zal zij dat doen door gebruik te maken van de mogelijkheden via sociaal media (bijvoorbeeld via onze website en FaceBook).

 1. De Sagambiara-Walk

De WSW (werkgroep Sagambiara Walk) kwam twee keer bij elkaar. Op 13-04-2016 werd de tocht van 2015 geëvalueerd en werden afspraken gemaakt over de tocht van 2016. Op 4-10- 2016 werd het draaiboek geactualiseerd en werden alle zaken, die nog gedaan moesten worden, besproken. Vooraf werd de tocht drie keer gelopen om voor een goede route en routebeschrijving zorg te dragen.

Dit jaar werd de tocht voor het eerst zonder de hulp van WS ’78 bij de catering georganiseerd. Door alles in eigen beheer te hebben blijkt alles makkelijk en goed te regelen. Doordat er oplossingen zijn gevonden voor inkoop en het verzorgen van de rustposten (wagenrust) is toch besloten om ook in 2017 de Sagambiara-Walk weer te organiseren en wel op 23 december.

 1. De groepswandelingen:

De WGW (werkgroep groepswandelen) kwam 2 x bij elkaar. Op 22-06-2016 en     28-12-2015. Belangrijkste punten die hier aan de orde kwamen waren: aansturen groepsbegleiding / leidraad voor nieuwe organisatoren, de wandelkalender voor 2016 / 2017, het calamiteitenplan, het protocol voor de organisatoren, de statuten van de Stichting Samen Op Pad, de verhoging van het inschrijfgeld naar €3,- Over dit laatste punt zal de comitévergadering, begin 2016, een beslissing nemen.

De organisatoren zorgden voor 36 groepswandelingen met een gemiddeld aantal deelnemers van 2924 gemiddeld 81 deelnemers. Het gemiddelde in 2015 was 81 deelnemers verdeeld over 35 groepstochten. We namen afscheid van een paar organisatoren, die nog apart werden gehuldigd tijdens onze tocht in Amersfoort op 12-10-2016. Reden is veelal de leeftijd, gezondheid of een beetje uitgeput zijn in de mogelijkheden die een bepaalde wandellocatie biedt. Gelukkig hebben een aantal mensen zich gemeld, die graag een tocht willen organiseren. Voor 2017 staan inmiddels 39 tochten definitief op de kalender.

 1. De financiën:

Financieel hebben we een goed jaar achter de rug. Onlangs het wegvallen van de NWB/SGWB bijdragen maar mede dank zij de verhoging inschrijfgelden groepswandelen hadden we een netto resultaat 2016 van € 4613,98

Op 13 september 2016 werd in Drie €2500,- overhandigd door Gerrie v.d. Brink aan de medewerkers van El-Seibo en €2000,- aan de vertegenwoordiger van de Asian Care Foundation.

 1. Tochten voor 2017

Voor 2017 staan inmiddels 40 tochten inclusief de Sagambiara-Walk definitief op de kalender.

                                                                                                  

Jaarverslag Stichting Samen Op Pad over het boekjaar 2015.

Samen Op Pad heeft een goed jaar achter de rug.

1. Vergaderingen 2015:

Het wandelcomité kwam, zoals afgesproken, 1 x bij elkaar op 15 april 2015.De belangrijkste punten die daar aan de orde kwamen waren: het financieel verslag en de begroting, de nieuwe wandelbond KWBN naast de SGWB, de taakverdeling binnen het bestuur, het websitebeheer en de Sagambiara Walk, de hesjes voor Samen Op Pad.

De WGW (werkgroep groepswandelen) kwam 2 x bij elkaar. Op 24-06-2015 en      30-12-2015. Belangrijkste punten die hier aan de orde kwamen waren: afspraken over het beheer en de afschrijving  van de aangeschafte hesjes, de wandelkalender voor 2016 en 2017, het calamiteitenplan, het protocol voor de organisatoren, de statuten  van de Stichting Samen Op Pad, de verhoging van het inschrijfgeld naar €3,- Over dit laatste punt zal de comitévergadering, begin 2016, een beslissing nemen.

De WSW (werkgroep Sagambiara Walk) kwam twee keer bij elkaar. Op 17-03-2015 werd de tocht van 2014 geëvalueerd en werden afspraken gemaakt over de tocht van 2015. Op 6 oktober 2015  werd het draaiboek geactualiseerd en werden alle zaken , die nog gedaan moesten worden, besproken. Vooraf werd de tocht drie keer gelopen om voor een goede route zorg te dragen.

2. De wandelingen:

De organisatoren zorgden voor 37 wandelingen met een gemiddeld aantal deelnemers van 104. Het gemiddelde in 2014 was 83.

3. De financiën:

Ook financieel hebben we een goed jaar achter de rug. De bijdrage vanuit de SGWB is afgebouwd, maar door de toename van het aantal deelnemers bleef er ook dit jaar weer een mooi bedrag over voor ons goed doel: El Seibo. Op 28 mei 2014 werd in Drie €3000,- overhandigd door Gerrie v.d. Brink aan de medewerkers van El-Seibo. Op de comitévergadering van 15 april 2015 werden de het financieel verslag 2015 en de begroting 2016 goedgekeurd. Voor uitgebreid financieel verslag klik hier.

 

4. Extra goede doel:

Op voorstel van Gerrie v.d. Brink is besloten om per 2016 een tweede goed doel, de Asian-Care Foundation, toe te voegen als tweede goed doel waarvoor onze wandelaars per tocht een bijdrage van €1,- leveren.

5. Tochten voor 2016

Voor 2016 staan er voorlopig 36 tochten op de kalender.

Er zijn een paar organisatoren afgevallen, maar daarentegen zijn er een aantal nieuwe bijgekomen. Reden van stoppen is vaak de gezondheid, of het feit dat men al jaren tochten organiseert en de ideeën dus wat uitgeput zijn.

 

 

Beste vriendinnen en vrienden van Samen Op Pad.                                         December 2013

De 8eSagambiara-Walk zit er weer op en we mogen weer op een zeer geslaagde editie terugkijken.

Wij, als Samen Op Pad, willen allereerst alle medewerkers van harte feliciteren, maar vooral complimenteren voor de perfecte inzet. Het evenement verliep fantastisch.

Naast de Sagambiara-Walk organiseert het SOP ook de voor velen bekende groepswandelingen.   Ook hier mogen we spreken van een groeiend succes. We zijn het afgelopen jaar 28 keer gestart met in het totaal 2487 wandelaars. Dit betekent gemiddeld 93 wandelaars per wandeling en dat op woensdag is niet verkeerd. Daarom is ook hier een felicitatie en een extra compliment aan organisatoren en medewerkers zeer op zijn plaats.

Met de afsluiting van de Sagambiara-Walk sluit Samen Op Pad ook het boekjaar af en is het tijd om de balans op te maken. De cijfers die we nu gaan noemen zijn voorlopige cijfers, omdat nog niet alles is afgerond, maar toch willen we ze jullie niet onthouden.

Onze inkomsten en uitgaven verdelen we in drie groepen:

 1.  Algemeen  netto-opbrengst € 450
 2.  Sagambiara-Walk netto     € 1460
 3.  Groepswandelen netto       € 2510

                          Totaal      € 4420 .

Ons rekenvoorbeeld geeft aan dat we in mei 2014 weer zo’n € 4200 aan onze goede doelen kunnen doneren.

Een kerstboodschap waar wij als comité en deelnemers van Samen Op Pad trots op mogen zijn.      Wij denken ook dat Gerrie, de moeder van het SOP, trots is jullie deze boodschap te mogen brengen.

Voor meer details verwijs wij u naar onze website waar zeer binnenkort de definitieve cijfers worden gepubliceerd.   www.wc-samenoppad.nl

Verder wensen we iedereen een fijn kerstfeest en  gezellige jaarwisseling toe.  En voor het nieuwe jaar wensen we jullie voorspoed en een goede gezondheid toe met uiteraard veel wandelplezier.

Een boodschap van het eerste uur (Gerrie).

“Kijk eens om je heen, een arm, een schouder, een klein gebaar.

Geef liefde aan elkaar door en begrijp de boodschap van KERST”.

 

Namens de kleuters, kinderen en ouders van Serekunda en El Seiboen ook de talloze vrijwilligers werkzaam aan deze projecten…… bedankt.

 

Gerrie van den Brink.

Wandelcomité Samen Op Pad.


Aan alle medewerkers Sagambiara-Walk, Groepswandelen, goededoelen (Gambia en El Seibo) en wandelaars van Samen Op Pad.

Beste allemaal.

Na een welgeslaagde Sagambiara-Walk 2012 sluiten wij als SOP ons jaar af en is het zaak om eens terug te kijken naar het afgelopen jaar.

Voor dat we dat doen willen wij eerst iedereen van harte bedanken voor alles wat ze voor het SOP betekenen en gedaan hebben, alle medewerker voor het vele werk, alle sponsoren voor hun bijdrage maar ook alle wandelaars voor hun opkomst op onze wandelingen. Wij vinden dat iedereen een dik applaus verdient. Hoe passend is de naam Samen Op Pad!!!!!!!

Het is ontroerend en verbazing wekkend wat er in de loop der jaren allemaal is ontstaan. Een hechte groep mensen (Familie word genoemd) die wandelend genieten van de mooie parkoersen en daarnaast ook nog een steentje bijdragen voor anderen. Bedenk hoe bruut en oneerlijk de wereld om ons heen soms is!

Het jaar 2012 was weer een succes jaar.

De Sagambiara-Walk verliep perfect en onlangs de voorspelling van minder goed weer hadden we toch 305 deelnemers. Het geheel  vernieuwde  parkoers viel goed in de smaak van de wandelaars. Op een paar kleine puntjes na verliep de organisatie goed en met name het parkeer beleid was een succes. De Aldi die vorig jaar veel hinder ondervond door de parkeerders was super tevreden. Ook bleef er in de wijk parkeerruimte voor de bewoners.

Het groepswandelen blijft groeien. Dit jaar hadden we 2013 deelnemers over 24 wandelingen, dat betekent dat we gemiddeld 84 wandelaars per tocht hadden.

De verenigingsbijdrage krijgen we van de NWB voor elke tocht die we lopen binnen het SGWB gebied leverde ook dit jaar weer een leuk centje op.

Beschikbaar geld voor onze goede doelen. Dank zij sponsoring van bedrijven maar ook van particulieren en non-profit werkende vrijwilliger zijn onze kosten zeer laag en blijft er ook in 2012 weer een mooi bedrag over voor onze goede doelen  € 4180,00. Dit bedrag zal officieel  op donderdag in de week van 25 mei 2013 (= 23-5-2013) worden overhandigd. Een ieder is daarvoor uitgenodigd waar en hoe laat word nog bekent gemaakt.

Rest ons nu nog allen hele fijne en gezellige feestdagen toe te wensen en een gezond 2013 met nog meer fijne wandel kilometers.

Het groepswandelen kent voor 2013 30 wandeldagen 29 1 dag en 1x 2 daagse. De tocht der tochten de Sagambiara-Walk zal plaats vinden op de vertrouwde zaterdag voor kerst 21-12-2013.

 

Fijne feestdagen gewenst Samen Op Pad

 

 

Overhandiging Donatie gelden en jaarterugblik 2011                  Putten 24-05-2012

Wandelvriendinnen en vrienden.

Afgelopen donderdag 24 mei was het zover. We konden het woord bij de daad stellen door het bij elkaar gespaarde donatiegeld te overhandigen aan onze goede doelen.

Er was een bijeenkomst in het Multi Functioneel Centrum Stroud alwaar wij met een aantal SOP medewerkers de afgevaardigden van Children of the Gambia en de Seibo werkgroep, mochten ontvangen.

Voordat er werd overgegaan tot de overhandiging werd er kort teruggekeken naar het afgelopen jaar 2011.

2011 was duidelijk een groei jaar namelijk:

 • Naast de Sagambiara Walk groeide het aantal woensdag wandeling tot 19.
 • De Sagambiara Walk was onlangs de wat moeizame start wederom een succes, met 337 deelnemers (net geen record).
 • Het aantal deelnemende groepswandelaars stijgt gestaag van 36 in 2008 en 9, naar 67 in 2010 tot 79 in 2011, gemiddeld per wandeling.
 • Ook hadden we stevige inkomsten door de verenigingsbijdrage die we via de SGWB namens de NWB mochten ontvangen en de SGWB heeft een mooie bijdrage gedaan in de onkosten die we in 2009 moesten maken omdat vandalen de toilet aan de Arnhemse Karweg met vuurwerk hadden opgeblazen.
 • Waar ook maar dan in positieve zin groei zat waren de lasten van het SOP we hadden dit jaar een rendement van 92%. Ja u leest het goed 92 cent van een Euro bleef in de pot. Dit heeft alle te maken met de inzet van vele vrijwilligers en vrienden die de doelen van het SOP een warm hart toedragen, zelfs waren er lieve vrienden die de consumpties gebruikt tijdens de bijeenkomst doneerden. Omdat we financieel goed draaien hebben we daarom dit jaar 100% gedoneerd.

Wij leden comité Samen Op Pad willen daarom iedereen, wandelaars, medewerkers, gulle gevers, sponsoren en ook SGWB en NWB danken voor hun bijdrage en wij hopen hier nog lang mee door te kunnen gaan.

In 2011 zijn een aantal dingen veranderd:

 • Zoals de meesten van u al wel weten moest Gerrie om gezondheid redenen moest Gerrie stoppen met actief organiseren van de Sagambiara Walk. Ze heeft deze beslissing lang en goed overwogen en vond een aantal vaste medewerkers bereid om het stokje van haar over te nemen. Een 10 mensen heeft op kort termijn door perfecte samenwerking de organisatie van de 6e Sagambiara Walk met succes geklaard. De dank daarvoor namens de SOP is groot.
 • Omdat Gerrie het begin vormt van zowel de Sagambiara Walk en het wandelcomité SOP hebben wij gemeend haar te moeten benoemen tot erelid van het SOP. Om gezondheidsreden kan ze niet meer actief organiseren maar toch hebben we haar de taak ambassadrice goede doelen gegeven.
 • De organisatie binnen het SOP: Op verzoek van vele organisatoren van het groepswandelen is er afgesproken dat er 2 x per jaar een overleg groepswandelen wordt gehouden, 1 x eind van het jaar en 1 x na de vakanties
  De werkgroep Sagambiara Walk is ontstaan om Gerrie op te volgen. Deze tijdelijke groep zal met ingang 2012 overgaan in een compacte vaste groep.
 • Omdat de bezetting in het wandel comité altijd al minimaal was en het niet meer actief kunnen zijn van Gerrie werd het tijd dat er een nieuw comitélid bij kwam. We hebben Aad de Bie uit Beekbergen bereid gevonden zich daarvoor beschikbaar te stellen. Aad werkt nauw samen met Wim op het gebied van communicatie, website en techniek die ook in wandelland z’n intrede doet. Ook zit Aad in de werkgroep Sagambiara Walk.

Verder was het naast een succesvol jaar vooral ook een gezellig wandeljaar en hopen wij allemaal dat er nog velen zullen volgen en dat allemaal met de kreet:

Niet moet maar niet alles mag

De uitreiking van de waarde certificaten werd uiteraard gedaan door onze ambassadrice Gerrie. Zij had daarvoor een mooie toesprak met een mooi certificaat gemaakt die ze overhandigde met gevolgd door een fotosessie. Alles is te vinden op onze site en of nieuwsbrief.

Voordat iedereen naar huis ging werd er nog kort even in de toekomst gekeken, we kunnen concluderen dat er nog steeds groei inzit. Voor 2012 gaan we naar de 24 wandelingen en de Sagambiara Walk, op dit moment zitten we op de helft en tellen gemiddeld 91 wandelaar per tocht. Ook zitten we financieel weer boven de begroting.
We hebben voor 2013 op de wensen agenda staan dat er:

 • SOP Herkenbare reflectievestjes komen voor het groepswandelen
 • Dat er nog meer informatie komt wat er met het geld gedaan wordt
 • Dat er instructie dagen / middagen worden georganiseerd met betrekking gebruik GPS bij parkoers bouwen.
 • De wens is dat het parkoers van de Sagambiara Walk compleet vernieuwd en in een ander gebied komt.

Nadat alle aanwezigen werden bedankt werd er nog wat nagepraat en ging iedereen met een tevreden gevoel naar huis, het was een geslaagde bijeenkomst.

Comité Samen Op Pad

Ad de Bie                                 Wim Freriks               

Verslag en resultaten 2008 tot en met 2010 Samen Op Pad

 

 • Welkom:
  • Welkom allemaal u bent uitgenodigd om kennis te nemen van ons verslag betreffende wandel comité Samen Op Pad
  • U bent uitgenodigd door Gerrie van den Brink in deze te noemen organisator als Sagambiara Walk, “Oprichtster” Samen op pad en comitélid en de mede comitéleden Kees de Groot en Wim Freriks.

 

 • Inleiding:
  • Gezien de huidige ontwikkeling en succes van Samen Op Pad menen wij leden van het comité dat het hoog tijd wordt om onze verantwoording te nemen om U organisatoren en medewerkers van de “Sagambiara Walk” en de groepswandelingen op woensdag te moeten rapporteren over de resultaten van het SOP. Daarom hebben we jullie allen uitnodiging voor deze bijeenkomst op 5 mei 2011 ontvangen.
  • Ook zijn wij ons bewust dat we ten opzichte van onze wandelaars en doelstellingen deze resultaten openbaar moeten maken. We zullen daarom deze resultaten via onze website publiekelijk maken.

 

 • Ontstaan SOP:
  • In 2006 werd Gerrie van den Brink 50 Jaar. Omdat te vieren organiseerde ze voor al haar wandel vriendinnen en vrienden een Wandeling. Het werd niet zomaar een wandeling het grootste deel van het inschrijfgeld werd besteed aan een goed doel. De kinderen van Serekunda  in Gambia. De naam bedacht ze door Sara in tweeën te knippen en daar Gambia tussen te plaatsen  Sa Gambia Ra. Met Walk maakte ze het geheel af Sagambiara Walk.
  • Door het succes van het eerste jaar bleef het niet bij deze eerst keer en organiseerde Gerrie onder protest maar door aandringen van de wandelaars de wandeling voor de tweede keer.
  • Omdat Gerrie met haar gezin het terecht niet meer zag zitten de verantwoording voor het verder organiseren alleen te dragen, heeft ze samen met enkele wandelvrienden (Rolf Craanen en Kees de Groot) een wandelcomité opgericht.
  • De naam Samen Op Pad werd bedacht en dat blijkt een zeer passende naam te worden. Omdat er later een domeinnaam werd aangevraagd werd daaraan wc- aan toegevoegd het bleek dat de domeinnaam samen op pad reeds bestond. wc staat niet voor .. maar voor wandel comité.

 

 • Het wandelcomité:
  • Een comité is een groep mensen met een bepaald doel of belang. Een comité ie geen rechtspersoon daarom zijn wij gehouden aan de reglementen en richtlijnen van de bon.
  • Het comité is aangesloten bij de Sticht Gooise Wandelbond  (SGWB) die onderdeel is van de NWB (Nederlandse Wandelbond)
  • Daarnaast heeft het comité voor zichzelf een soort reglement en richtlijn opgesteld waarin de noodzakelijke afspraken zijn vastgelegd. (U vind dit reglement als bijlage van dit rapport maar ook op onze website. www.wc-samenoppad.nl
  • Na een wat moeizame opstart bestaat het huidige comité uit drie personen.  Rolf Craanen was bij de oprichting ook comitélid, maar is daar wat later om persoonlijke redenen mee gestopt, zijn plek werd door Wim Freriks overgenomen.
   • Gerrie van den Brink:  Initiatiefneemster en mede oprichter SOP (secretariaat)
   • Kees de Groot:  Vaste medewerker Sagambiara Walk.
   • Wim Freriks: Vaste medewerker Sagambiara Walk en groepswandelen, coördinator en             Webmaster.

 

 • Doelstelling en taken van het comité:
  • Het instant houden van ideeën en gedachte van onze oprichtster het onderhouden van een goed doel met gedachte kleinschalig maar direct zonder onnodige verspilling onder het motto: “Een druppel op de gloeiende plaat”
  • Het comité dient het doel waarvoor het is opgericht en zal overal  inspringen waar een en ander dreigt fout te gaan of anderszins verkeerd wordt uitgelegd
  • Instant houden en medeverantwoording bij het organiseren van de Sagambiara Walk.
  • Door het probleem bij Euraudax Nederland ontstond er een dringende behoefte voor groepswandelen op woensdag, op verzoek en na het maken van afspraken werd besloten om de mogelijkheid te scheppen deze onder voorwaarden onder te brengen bij het SOP. Die regels die daarvoor gelden staan ook vermeld in onze reglementen en aanvullende reglementen afspraken groepswandelen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt om de naam Euraudax niet te gebruiken en waar nodig elke link te vermijden dit om misverstanden te voorkomen.
  • Het comité heeft geen directe taak in de organisatie van de wandelingen maar is verantwoordelijk voor het randgebeuren. Zoals PR, contacten met Bonden, het maken van jaaragenda, het beheer en afdracht van sponsorgelden en communicatie en ondersteuning van en met organisatoren en medewerkers.
  • Het werven en benoemen van tocht organisatoren.
  • Het onderhouden van de website: www.samenoppad.nl

 

 • Aangesloten bij:
  • Het wandelcomité is aangesloten bij de SGWB. Door de aanmeldingen van de verschillende wandelingen zijn er tochten waarvan de start locatie buiten het postcodegebied van de SGWB vielen. Er ontstond wat onvrede tussen de regio bonden maar de NWB als overkoepelend organisatie heeft besloten dat die wandeling dan direct onder de NWB vallen.
  • Deel van de tochten die direct onder de SGWB vallen zijn die wandeling waarvan de start locatie binnen het postcode gebied van de SGWB vallen.
   • Postcode:   1200AA t/m 1299ZZ, 1400AA t/m 1419ZZ, 3400AA t/m 3769ZZ,             3800AA t/m 3999ZZ, 4100AA t/m 4199ZZ.
  • Alle tochten buiten bovengenoemd postcodegebied worden via de SGWB aangemeld maar vallen direct onder de NWB.

 

 • Sagambiara Walk doelstelling en verslag:
  • De Sagambiara Walk blijft in opzet zoals haar grondbeginselen zijn bedoeld. (Sponsoring van goede doelen)
  • Hoofd doel van de Sagambiara Walk zal Gambia blijven. (mogelijk elk jaar een tweede of meerdere doelen toegevoegd)
  • De Sagambiara Walk blijft een op zich staande tocht met als voor trekker Gerrie van den Brink en haar gezin.
  • De Sagambiara Walk wordt georganiseerd in samenwerking w.c.S.O.P. met inachtneming van de doelstelling reglementen en richtlijnen van de Sagambiara Walk zoals opgesteld in dit document.
  • De spullen die in voorgaande jaren gebruikt zijn blijven eigendom van de Sagambiara Walk.
  • De financiële afwikkeling vallen onder de verantwoording van w.c.S.O.P. 
  • Bij beëindiging van de Sagambiara Walk zullen eventuele te goeden ten gunste zijn van het goede doel  een en ander is geregeld in de reglementen van w.c.S.O.P
  • De Sagambiara Walk is inmiddels 5x georganiseerd, volledige verslagen zijn tijdens de wandeling door iedereen in te zien .
  •  

 

 • Groepswandelen:
  • Doelstelling van het woensdagwandelen is het in groepsverband wandelen van 25km in een ontspannen sfeer, onder het moto “Niets moet, maar niet alles mag” Een nieuwe kreet maar waarin alles is samen gevat. Naast het wandelen heeft het woensdag groepswandelen ook ten doel het genereren van geld voor de goede doelen van Samen op pad
  • De organisator is en blijft verantwoordelijk voor de organisatie van zijn wandeling en draagt €1,00 af aan het SOP. Het SOP draagt minimaal 80% af van de jaar opbrengst of bij voldoende kas meer, een en ander zoals omschreven in de reglementen SOP
  • Onder het motto niet alles mag.
   •  We zijn door de wet gebonden aan de geldende verkeersregels als we gebruik maken van de openbare weg.
   • Gaan we het bos en of natuurpark betreden dan zullen we daar in beginsel toestemming voor moeten aanvragen Er is nu een centraal contactpunt voor het aanvragen van gebruikers vergunning deel Utrechtse heuvelrug ten zuiden van de A12. Deze overeenkomst kan centraal worden aangevraagd via Wim Freriks na inleveren van een ingetekende kaart. Overige toestemmingen en overeenkomsten moet door de organisator zelf worden aangevraagd.
   • Voor alle overige zaken gelden de fatsoensnorm doe geen dingen die normaal bij je eigen ook niet doet en respecteer een ander.
  • Alle vrijwilligers en mede werkers moeten bij naam op route beschrijving / draaiboek vermeld worden in verband met verzekering.
  • Het door Rolf Craanen opgezette stempelboekje levert veel positieve reacties. Er zijn momenteel een tiental boekjes vol gestempeld waarvoor de wandelaar uit hand van Gerrie een certificaat mochten ontvangen.
  •  Het groepswandelen is uitgegroeid tot een waar succes. Om maar te denken aan het drietallig aantal deelnemers begin maart voor het eerst op de Dijkentocht te Rhenen en later de Keientocht te Amersfoort. We willen daar de vrijwilligers van het groepswandelen mee feliciteren het is duidelijk een signaal dat onze groepswandelingen een goede naam hebben. Voor 2011 staan er 20 woensdagen op de agenda waarop een SOP groepswandeling plaats vind. In 2010 hadden we gemiddeld bijna 67 wandelaars per wandeling, dat houd in dat we begroten een 1400 wandelaars in 2011. Nu 5 mei hebben we 10  wandelingen met een gemiddelde deelname van ruim 86 deelnemers daarmee lopen we 163 wandelaars voor op onze begroting. Het totaal aantal wandelingen op deze datum is 38 met in het totaal 2461

wandelaars is gemiddeld bijna 65 wandelaars.

 

 • Financieel:
  • De SNS bankrekening  86.64.09.181 staat op naam van Gerrie van den Brink. Een tweede gemachtigde lijkt ons nodig. Een als tweede gemachtigde bij SNS is niet eenvoudig toe te voegen daarom zullen we overgaan naar een andere bank. Binnenkort ontvangt u informatie daarover met het nieuwe  banknummer.


 

 

 • In de bijlage:
  • Begroting Realisatie 2008, 2009, 2010
  • Begroting  2011
  • Balans 2008 tot 2010
 • Doordat er over de eerste jaren geen echt inzicht was van de kosten en er veel werd gedaan op basis van vrijwilligers werk is daar geen echte begroting van toepassing. Nu 2011 het geheel toch bepaalde vormen aanneemt zijn er kosten begroot voor bijvoorbeeld administratie, website en organisatie kosten ook dienen we rekening te houden met oplopende kosten SGWB omdat we steeds meer wandelingen in onze agenda op nemen.
 • Subsidie NWB:
  • Er is een regeling door de NWB in het leven geroepen om organisaties van wandeltochten een € 100,-- subsidie aan betalen per wandeltocht. In ruil daarvoor moet de organisatie een € 1,-- verschil maken in het inschrijfgeld voor wel en niet NWB of KNBLO-NL aangesloten wandelaars. Voor ons geld die subsidie alle voor tochten  binnen het SGWB gebied.
  • Ook zijn er vragen en plannen voor voorzieningen tijdens het groepswandelen zoals herkenbaarheid en EHBO (bijvoorbeeld een pleister onderweg)

 

 • Afdrachten gelden voor het goede doel

Op de balans 2008/2010 staat vermeld wat het SOP per jaar afdraagt.

 • In 2008 is 80% van de jaar opbrengst afgedragen = 2 x € 570
 • In 2009 hadden we de pech met de opgeblazen toilet waardoor we de kosten voor vervanging moesten betalen groot € 462,37. Omdat deze zaak nog steeds lopende is zijn er in dat jaar geen afdrachten aan goede doelen gedaan. Gezien het feit dat daar toch weer goede verwachtingen zijn en onze goede financiële positie hebben we die kosten op de begroting van 2011 (overig kosten) geplaatst en hebben we 80 % van de baten 2009 = 2x € 518 te besteden aan onze goede doelen.
 •  Het jaar 2010 laat een flinke stijging zien mede dank zij de subsidie van de NWB en we hebben we ook gezien de ruimte in ons kasgeld 90% over de baten dit jaar te besteden  =2 x € 1000 voor onze goede doelen.
 • Het totaal € 3036 zal heden 5 mei 2011 worden afgedragen aan:
  • € 1518 aan Children of the Gambia, Woudenberg.
  • € 1518 aan werkgroep El Seibo, Putten.

 

 • Overdracht Goede doelen gelden door Gerrie van den Brink.

 

 • Toekomstvisie:
  • Het comité is voornemens de ingeslagen weg voort te zetten en het behaalde te koesteren. We hebben veel geluisterd naar de wensen van wandelaars, organisatoren en vrijwilligers en waar mogelijk daarnaar gehandeld, ook dat willen we blijven doen.
  • Op de begroting 2011 zijn er om reden dat er door de groei toch wat extra kosten ontstaan wat kosten begroot met betrekking tot administratie en overhead kosten die door vrijwilligers worden gemaakt. Ook zullen er meer kosten worden gemaakt die te maken hebben met regelgeving en veiligheid. Aanpassing van de regel dat 80% van de jaaropbrengst van het SOP naar het goed doel gaat is nog niet aan de orde dit blijft 80%.
  • Mede door de groei van het groepswandelen en de voornemens om de informatie stroom naar onze wandelaars uit te breiden wordt de werkdruk voor het comité ook groter. Om een en ander te continueren heeft het comité besloten om uit te breiden met 1 persoon. We zochten daarvoor naar een enthousiast persoon maar vooral naar iemand die kundig is met betrekking tot de computer.  We hebben iemand met naar onze mening een passend profiel gevonden en we willen u daarom voorstellen aan Ad de Bie.
   • Wetende dat er een probleem ontstaat in stemming door met 4 personen te zijn, hebben we de onderstaande verdeling gemakt voor stemming.
    • Elk 1 stem Gerrie van den Brink en Wim Freriks (algemene leiding SOP)
    • Samen 1 stem: Kees de Groot (medewerker parkoersen Sagambiara Walk)
    •                         Aad de Bie (medewerker groepswandelen en digitalisering nieuwsbrief, website enz.)

 

 • Rond vraag c.q. aanvullingen op dit rapport:

 • Ten slotte:
  • We zijn als comité ongelofelijk blij met het resultaat en we hopen dat u samen met ons dit verslag rapport wilt goedkeuren.
  • Wij willen een ieder organisatoren, medewerkers, wandelaars en vrijwilligers van de goede doelen  van harte danken voor al hun inzet om dit resultaat te realiseren en uiteraard voor uw aanwezigheid.
  • De volgend bijeenkomst staat in principe geplant op 24 mei 2010.
  • Verder willen we de Bonte Koe danken dat we deze bijeenkomst hier mochten organiseren.

 

Wandel comité Samen Op Pad                                                                Nijkerkerveen 05-05-2011


Gerrie van den Brink                                     Kees de Groot                                 Wim Freriks
  

Financieel resultaat wandel comité  Samen Op Pad 2008

In 2008 werd het wandelcomité opgericht en omdat het comité geen leden heeft zijn er geen vaste inkomsten uit contributie gelden te verwachten.

Om het toch mogelijk te maken dat de voorbereiding van wandeltochten te financieren werden deze kosten uit privé middelen voorgeschoten. Om het voorschieten uit persoonlijke middelen in de toekomst te voorkomen hebben wij in ons reglement opgenomen dat we per jaar na aftrek van alle kosten 80 % van het netto resultaat ter beschikking stellen voor het goede doel of doelen.

Voor het jaar 2008 is er gekozen voor twee doelen, Gambia en El Seibo. (zie voor meer informatie op deze site onder Goededoelen.

In 2008 mochten we in het totaal 378 wandelaars begroeten op 2 wandelingen: de Amerfoortse keientocht en de Sagambiara walk.

Dit leverde ons € 1084,50 aan inkomsten op. De giften en verkoop van goederen op onze verzorgingsposten leverde € 1346,50. Daarnaast ontvingen we nog € 45,-- door de verkoop van ons stempel boekje waardoor we in 2008 € 2476,00 als inkomsten ontvingen.

De uitgaven voor 2008 waren € 893,02 voor de tocht organisatie (deze zijn dank vele sponsoren laag gebleven)  en € 134,35 aan overige kosten (Ook hier konden we in de kosten sparen doordat er veel is gedaan zonder geldelijke vergoeding alles voor het goed doel)

Het resultaat voor 2008 komt hierdoor op € 2476,00 - € 1027.37 = €1448.63

Zoals besloten 80 procent van het resultaat voor het goede doel, komen we op een bedrag van afgerond op € 1140,-- voor de beide doelen en we bouwden in 2008 een reserve op van € 308.63

De  € 1140,-- werd op 30 mei 2009 officieel overhandigd door ons comité na een passend toespraak van Gerrie van den Brink het Hart achter de Sagambiara-Walk en tevens mede oprichtster van ons comité. Gambia € 570,-- en El Seibo € 570,--

We denken te spreken ook namens de personen achter de goede doelen als we via deze weg nogmaals alle wandelaars, goede gevers en vooral ook de vele sponsoren heel hartelijk danken voor de gulle bijdrage die zij hebben gedaan om ons doel te bereiken een “druppel op de gloeiende plaat” voor de door ons gekozen goede doelen. 

Nogmaals heel hartelijk dank aan allen,

Wandel comité Samen Op Pad.

In het jaar 2009 staan er naast de Sagambiara-Walk ook nog tal van groepswandelingen op ons progamma. Enkele wandelingen staan reeds in het wandelprogramma van NWB – KNBLO. Echter, er komen nog steeds wandelingen bij. Daarom kijk ook op de website van de SGWB en van wc-samenoppad. Ook geven wij regelmatig op onze en andere SGWB wandelingen onze schriftelijke agenda uit.  

Stichting Samen Op Pad

t' Hennetje 19

3985 PB Werkhoven

KvK. 60842261 

Wilt u op de hoogte blijven van onze mooie wandelingen?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2021 Samen Op Pad ~. Alle rechten voorbehouden.